روی هر خدمات که نیاز دارید کلیک نمایید تا به صفحه و توضیحات آن وارد شوید.

توجه داشته باشید چاپ هایی که نیاز به قالب دارند ، هزینه قالب و ضرب جداگانه محاسبه و دریافت می شود.

در پایان چاپ در صورت درخواست مشتری قالب به ایشان تحویل داده خواهد شد.

در چاپ های مجدد در صورت دریافت قالب هزینه ارسال آن به چاپخانه جهت ضرب بعهده مشتری می باشد.

در صورت عدم نگهداری صحیح قالب از جانب مشتری و خراب شدن ضرب قالب ، هیچگونه مسئولیتی متوجه کانون آگهی و تبلیغات کوروش طرح نخواهد شد.