لیست هزینه طراحی عکس ثابت و متحرک اینستاگرام

نوع بنر 1 عدد 3 عدد 7 عدد 12 عدد 15 عدد 30 عدد
عکس ثابت اینستاگرام 50/000 تومان 45/000 تومان 42/000 تومان 40/000 تومان 38/000 تومان 36/000 تومان
عکس متحرک اینستا گرام 100/000 تومان 96/000 تومان 92/000 تومان 88/000 تومان 84,000 تومان 79/000 تومان

لیست هزینه طراحی عکس ثابت و متحرک وب سایت

نوع بنر 1 عدد 3 عدد 7 عدد 12 عدد 18 عدد
عکس ثابت وب سایت 80/000 تومان 78/000 تومان 76/000 تومان 74/000 تومان 71/000 تومان
عکس متحرک وب سایت 130/000 تومان 125/000 تومان 120/000 تومان 114/000 تومان 110,000 تومان
عکس های خاص وب سایت 800,000 تومان 780,000 تومان 740,000 تومان 700,000 تومان 670,000 تومان

لطفا توجه نمایید هزینه های بنر هاو عکس های فوق مختص فضای اینترنتی می باشد و قیمت عکس ها و بنرهای تبلیغات محیطی متفاوت می باشد و بعد از ثبت سفارش و آنالیز سطح سفارش به شما اعلام قیمت می شود.